เฝ้าระวัง Covid19

วันนี้ 20 มีนาคม 2563
ท่านผช.สสอ.บุญถม ชัยยวน รักษาราชการแทน สสอ.พล พร้อมทีม จทน.สสอ.พลและจนท
และอสม.รพ.สต.โจดหนองแก
ออกเยี่ยมกลุ่มเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง COVID 19 ในพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการเฝ้าระวังแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไป