เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านฮ่องหอยร่วมกับนักวิชาการสาธารณสุข อบต.หนองแวงนางเบ้า และ อสบ.ได้ออกเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อนำมาวางแผนการดูแลต่อไปฯพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและญาติ ในวันนี้จำนวน 7 ราย