ให้ความรู้ อสม.เรื่องสำรวจร้านค้า แผงลอย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานเภสัชกรมและคุ้มครองผู้บริโภคและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย ออกให้ความรู้ อสม. เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคและการออกสำรวจติดตามร้านค้าและแผงลอยที่จำหน่ายยาในร้านค้า พื้นที่โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย 5 หมู่บ้าน
ในนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย โดยผอ. จันทร์เพ็ญ นวลศิลป์ ใคร่ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลพล กลุ่มงานเภสัชกรมและคุ้มครองผู้บริโภค ที่อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยบริการลูกข่ายเป็นอย่างดียิ่ง