ให้บริการผู้ป่ายโรคเรื้อรัง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
รพ.สต.โนนข่า ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพล
ให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 45 ราย ส่งพบแพทย์ 15 ราย
และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย
ให้บ