ITA 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

ตัวชี้วัดที่ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1_1บันทึกรายงานการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร

EB1_2บันทึกสรุปผลรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB1_3หนังสือแจ้งการจัดสรรงบ  Fixed  Cost  ปี 2562

EB1_4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

EB2_2คำสั่งมาตรการ แนวทางในการดำเนินการเพื่อ

EB2_3บันทึกการจัดซื้อจ้างตามคำสั่งเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

EB2_4บันทึกส่งสำเนาหนังสือตามประกาศและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์หน่วยงาน

EB2_5บันทึกลงนามคำสั่งมอบหมายปิดปลดประกาศปี63และเผยแพร่

EB2_6 หนังสือการสนับสนุนงบค่าใช้จ่าย  Fixed  Cost  ปี 2563

EB2_7แผนการจัดซื้อจ้างfixcost สสอปี63

EB2_8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3_1หนังสือขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่

EB3_2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_สสอ พลปี63

Eb3_3หนังสือสนับสนุนงบค่าใช้จ่ายFixed  Costสสอ.ปี 2563

Eb3_4อนุมัติแผน fixcost สสอ 63 ปรับลด30เปอร์เซ็นต์

-Eb3_5บันทึกการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1-3

-Eb3_6หลักฐานการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

Eb3_7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจ้างไตรมาสที่1-2ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

Eb3_8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 หน่วยงานมีการการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

-EB4_1บันทึกการขอเผยแพร่ข้อมูลแบบรายงานแบบ สขร1_สสอ พลปีงบ63ผ่านเว็บไซต์ไตรมาส 1-3

-EB4_2แบบฟอร์ม สขร1_สสอ พลปีงบ63(ไตรมาส1-3)

-EB4_3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส1-3)

ตัวชี้วัดที่ 5 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

Eb5_1หนังสือขออนุมัติจัดอบรม

Eb5_2 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการพชอ.และอพชอ

Eb5_3ขออนุมัติโครงการพชอ.ปี2563

Eb5_4 รายงานการประชุม ประชาคม

Eb5_5 ภาพประชุม ประชาคม

Eb5_6รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พชอ

Eb5_7 บันทึกรายงานการประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็น และขออนุญาตเผยแพร่

Eb5_8หนังสือแจ้งจัดสรรงบปี2563

Eb9_9แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

EB 6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

Eb6_1ขออนุมัติโครงการพชอ

Eb6_2 รายงานการประชุม

Eb6_3ภาพประชุม ประชาคม

Eb6_4รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พชอ

Eb6_5บันทึกข้อความรายงานการจัดทำโครงการเผยแพร่

Eb6_6โครงการอุบัติเหตุ63

Eb6_7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

EB 7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

Eb7_1ขออนุมัติโครงการ พชอ.

Eb7_2 รายงานการประชุม

Eb7_3ภาพประชุม ประชาคม

Eb7_4รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พชอ

Eb7_5โครงการอุบัติเหตุ63

Eb7_6 บันทึกข้อความรายงานการจัดทำโครงการเผยแพร่

Eb7_7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

EB 8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-Eb8_1บันทึกลงนามคำสั่งประกาศใช้เผยแพร่ข้อมูล

Eb8_2คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB8_3กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

Eb8_4 รายงานการดำเนินการเผยแพร่

Eb8_5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Eb9_1Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

Eb9_2แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Eb9_3กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

Eb9_4บันทึกการติดตามและรายงานผลร้องเรียน

Eb9_5ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง

Eb9_6.1 แผนรายการวิเคราะห์ตามแผนการจัดซื้อ

Eb9_6.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างสสอปี2563

Eb9_6.3แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

Eb9_6.4 แนวทางตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

Eb9_6.5 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

Eb9_6.6แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนไตรมาส 2

Eb9_7คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

Eb9_8มาตรฐานขั้นตอนบริการคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 2558

Eb9_9ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Eb9_10ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ป.2560

Eb9_11จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

Eb9_12คู่มือ IC ในรพ.สต

Eb9_13คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 16.01.63_FN

Eb9_14คู่มือการให้บริการโรคติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.

EB 10  หน่วยงานมีเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

Eb10_1บันทึกข้อความขออนุมัติแผนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

Eb10_2แผนปฏิบัติการโครงการพชอ.สสอ.พลปี2563

Eb10_3แผนปฏิบัติการโครงการsmart kid 4.0 ปีงบประมาณ2563

Eb10_4โครงการอุบัติเหตุปีงบประมาณ2563

Eb10_5แผนปฏิบัติการรายจ่ายสสอ.พลปีงบประมาณ 2563

Eb10_6แผนปฏิบัติงานการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานสสอ.พลปีงบประมาณ2563

Eb10_7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

Eb11_1 รายงานการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

Eb11_2สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปี62

Eb11_3สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขยุทธศาสตร์ที่1

Eb11_4สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขยุทธศาสตร์ที่2

Eb11_5สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขยุทธศาสตร์ที่3

Eb11_6สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขยุทธศาสตร์ที่4

Eb11_7หนังสือแจ้งประกาศผลการประเมินCUP ปี62 racging

Eb11_8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

-Eb12_1บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการนิเทศCUPรอบที่ 1-63และรอบที่ 2/63

-Eb12_2หนังสือขอเผยแพร่หนังสือกำกับนิเทศ รอบที่ 1-2/63

Eb12_3รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัตการประจำปี 2563

-Eb12_4สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563

-Eb12_5Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-Eb12_6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ

Eb13_1บันทึกข้อความลงนามประกาศ

Eb13_2ประกาศมาตราการการบริหาร

EB13_3 กรอบแนวทางการบริหาร

Eb13_4หลักฐานประชุมหนังสือเวียน

Eb13_5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

EB 14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ

-EB14_1รายงานการประเมินเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1/63

-Eb14_2บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติเด่นและดีมาก รอบที่ 1/63

-EB14_3ประกาศรายงานผลการเลื่อนเงินเดือนดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1/63

EB14_4ภาพประกอบ

-Eb14_5หนังสือประกาศเลื่อนเงินเดือน ดีเด่นและดีมากรอบที่ 1/63

Eb14_6ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

-Eb14_7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อผ่านเว็บไซต์

EB 15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารต่อสาธารณชน

Eb15_1บันทึกประกาศเจตจำนงสุจริต

Eb15_2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

Eb15_3บันทึกข้อความส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

Eb15_4ภาพกิจกรรม

Eb15_5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

Eb16_1คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน

Eb16_2หลักฐานช่องทาง

Eb16_3คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน

Eb16_4แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

Eb16_5บันทึกกำกับติดตามรอบ6

Eb16_6หนังสือรายงานผลไม่มีเรื่องร้องเรียน

Eb16_7แบบฟอร์มหนังสือรายงานผลการร้องเรียน

Eb16_8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

-Eb17_1บันทึกประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน

Eb17_2ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน

Eb17_3หนังสือเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน

Eb17_4บันทึกกำกับและรายงานสรุปการป้องกันการรับสินบน

Eb17_5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนาธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

Eb18_1ขออนุมัติจัดกิจกรรมจิตแจ่มใส กายใจสุจริต

Eb18_2โครงการจิตแจ่มใส กายใจสุจริต

Eb18_3ภาพกิจกรรมจิตแจ่มใส กายใจสุจริต

Eb18_4บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรม

Eb18_5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 19  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

Eb19_1บันทึกข้อความการจัดตั้งกลุ่ม

Eb19_2กลุ่ม“สาธารณสุขพลใสสะอาด ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น”

Eb19_3หนังสือเชิญประชุม

Eb19_4รายงานการประชุม

Eb19_5ภาพกิจกรรมกลุ่ม“สาธารณสุขพลใสสะอาด ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น”

Eb19_6ใบสมัคร

Eb19_7แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

Eb20_1หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

Eb20_2หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง จนท. ผอ.รพ.สต.

Eb20_3รายงานการประชุมวิเคาระห์ความเสี่ยง

Eb20_4รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Eb20_5หนังสือขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเว็บไซด์

Eb20_6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

EB 21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลลประโยชน์

-Eb21_1บันทึกหนังสือแจ้งผู้บริหาร

Eb21_2กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์

Eb21_3หนังสือแจ้งเวียน

Eb21_4บันทึกและรายงานการป้องกัน

EB21_5แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ

EB 22  หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมสัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง

Eb22_1บันทึกขออนุมัติโครงการประชุมแลกเปลี่ยน

Eb22_2โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่

Eb22_3ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน

Eb22_4ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วย

Eb22_5ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

Eb22_6ภาพถ่ายกิจกรรม

Eb22_7บันทึกรายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภาย

Eb22_8รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภาย

Eb22_9แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

Eb22_10แบบฟอร์มรายงานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็

EB 23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่กี่ยวข้อง

Eb23_1ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ

Eb23_2แผนปฏิบัติบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

Eb23_3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

Eb23_4บันทึกข้อความการขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมและคำสั่งชมรม

Eb23_5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

EB 24  หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและลปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกียวข้อง

Eb24_1แผนปฏิบัติบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

Eb24_2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

Eb24_3บันทึกข้อความการขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมและคำสั่งชมรม

Eb24_4รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบ

Eb24_5ภาพกิจกรรมประชุมอบรม

Eb24_6บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

Eb24_7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-Eb25_1บันทึกกรอบแนวทางและตรวจสอบการปฏิบัติ

Eb25_2คู่มือขั้นตอนระบบป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น

Eb25_3หนังสือเชิญประชุม

Eb25_4รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือระบบป้องกันตรวจสอบ

Eb25_5ภาพกิจกรรมประชุม

Eb25_6บันทึกการรับทราบรายงานผลกำกับ

Eb25_7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน

Eb26_1บันทึกขออนุญาตทำกระบวนการอำนวยความสะดวก

Eb26_2กระบวนการอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียน

Eb26_3ภาพ Print screen ในการตรวจสอบสิทธิ์สปสช.

Eb26_4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน