ITA-2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

 

EB-1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซด์หน่วยงาน
-1.1บันทึกลงนามขอเผยแพร่คำสั่ง ประกาศแนวทางฯในเว็บไซต์
-1.2คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
-1.3ประกาศ สสอ พล เรื่องแนวทางการเผยแพร่
-1.4รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปีง่บประมาณ 65
-1.5แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB-2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
  EB-2(1)ข้อมูลพื้นฐานปัจจุบัน
-1.1-ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
1.2-นโยบายผู้บริหาร
-1.3-โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน
-1.4-อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ-สสอ. พล
-1.5.1.ข้อมูลข่าวสาร2540
-1.5.2.ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
-1.5.3.พรบ.สาธารณสุข-2535
-1.5.4.พรบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน2556
-1.6-ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร-สสอ.พล
-1.7-พรบ.สาธารณสุข-2535
-1.8-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
-1.9-การแก้ปัญหาเหตุรำคาญ
-1.10.วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-MOPH-สสอ.พล
-1.11 ยุทธศาสตร์ประเทสไทย_4_0
-1.12-พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม-2562
-1.13-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-2552
-1.14-ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ-สป.2560

EB-2(2)นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
-ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
-แผนยุทธศาสตร์-พล
-นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน-สสอ.พล

  EB-2(3)บันทึกรายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
-ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์-1
-บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  EB-2(4)แผนใช้จ่ายงบประมาณ
-ขออนุมัติเผยแพร่งบเงิน
– แผนเงิน-IMAGE

  EB-2(5)คู่มือร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
-แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

  EB-2(6)ขั้นตอนร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

  EB-2(7)รายงานเรื่องร้องเรียน-
-ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน
-รายงานเรื่องร้องเรียน

  EB-2(8)ร้องเรียนประพฤติมิชอบ
-ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน
-รายงานเรื่องร้องเรียน

  EB-2(9)ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
-ขออนุมัติเผยแพร่งบเงิน
-ขออนุมัติเผยแพร่จัดซื้อจ้าง
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ตค64
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง-พย64
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ธค64
-ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง-60
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-แผนเงิน-IMAGE

  EB-2(10)คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ
-10.1-คู่มือ-รพ.สต.ติดดาว-2563-16.01.63_FN
-10.2-คู่มือการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง-รพ.สต.
-ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ

  EB-2(11)คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน
-11.1.มาตรฐานขั้นตอนบริการคู่มือสำหรับประชาชน-ตาม-พรบ.อำนวยความสะดวก-2558
-ขออนุมัติเผยแพร่อำนวยความสะดวกประชาชน

EB-3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
-3.1-หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่
-3.2-รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ-2564
-3.3-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

-MOIT1_1.1 หนังสือขอเผยแพร่คำสั่ง ประกาศแนวทาง
-MOIT1_1.2 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
-MOIT1_1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-MOIT1-1.4 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปี 2564

 

EB-4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
– 4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุมัติเผยแพร่ฯ
– 4.2 หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน Fixcost-2564
– 4.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
– 4.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศ
– 4.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่websiteหน่วยงาน
– 4.6 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
– 4.7 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
– 4.8 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกาพัสดุรายเดือน
– รายงานผู้บริหารไตรมาส 2
– รายงานผู้บริหารไตรมาส 3
– รายงานผู้บริหารไตรมาส 4
– (1) สขร.1 ต.ค.64
– (1) สขร.1 พ.ย.64
– (3) สขร.1 ธ.ค.64
– (4) สขร.1ม.ค.65
– (5) สขร.1ก.พ.65
– (6) สขร.1 มี.ค.65
– (7) สขร.1 เม.ย.65
– (8) สขร.1 พ.ค.65
– (9) สขร.1 มิ.ย.65
– (10) สขร.1 ก.ค 65
– (11) สขร.1 ส.ค 65
– (12) สขร.1 ก.ย 65

EB-6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– (1) บันทึกข้อความลงนามรโยบายบริหารบุคคล
– (2) ประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

EB-7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
– (1) บันทึกลงนาม และขอเผยแพร่ Website
– (2) ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตการปรับปรุงตน
– (3) ประกาศ-สธ.-การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
– (4) สรุปการประชุมชี้แจง
– (5) หนังสือแจ้งเวียนมาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์

EB-8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
– ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก 2-2565
– (1) หนังสือขอนุมัติประกาศผลการปฎิบัติงานรอบที่ 2-2565
– (2) แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่
– (3) ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2-2565
– (4) หนังสือขออนุมัติประกาศผลการฏิบัติงาน

EB-9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม
– (1) ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ
– (2) โครงการอบรมเรื่องเสริมสร้างจริยธรรมและวินัย
– (3) บันทึกข้อความรายงานผลการอบรมและขออนุมัติเผยแพร่
– (4) รายงานการอบรม
– (5) ภาพกิจกรรมอบรม 

EB-10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน
– คู่มือปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน จนท.และ ทุจริตประพฤติมิชอบ
– รายงานจัดการเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน ปีงบ 2565 ครึ่งแรก
– รูป Flow Chart และภาพ ลง Web site 

EB-11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
– (1) บันทึกรายงานผู้บริหาร 6 เดือน
– (2) แบบรายงานผลการดำเนินงาน
– (2) บันทึกรายงานผู้บริหาร 12 เดือน
– (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Web site

EB-12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
– (1) ขออนุมัติดำเนินโครงการและขอเผยแพร่ Web
– (2) Action Plan ออกกำลังกาย
– (3) โครงการอสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังาย
– (4) หนังสือเชิญประชุม เพื่อประชาคม
– (5) รายงานการประชุม ประชาคม
– ภาพกิจกรรมโครงการอสม 

EB-13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
– (1) บันทึกนามมาตรการป้องกันรับสินบน
– (2.1) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือของขวัญ
– (2.2) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
– (2.3) มาตรการป้องกันรับสินบนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
– (2.4) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
– (2.5) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขกระทำผิดวินัย จนท.รัฐ
– (2.6) มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยหรือส่วนอื่น
– (2.7) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
– (3) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.
– (4) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตาม
– (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอมูลผ่านWeb Site
– (5) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตาม 12 เดือน

EB-14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนสิทธิ์ข้าราชการ
– (1) หนังสือลงนามข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
– (2) ผังกระบวนการยืมพัสดุ
– (2.1) ใบยืมพัสดุประเเภทใช้คงรูป
– (3) แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูป ใช้หน่วยงานรัฐเดียวกัน
– (4) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
– (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ
– (1) หนังสือลงนามข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
– (2) ใบยืมพัสดุประเเภทใช้คงรูป และสิ้นเปลือง
– (3) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
– (4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-16 หน่วยงานมีแผนงานป้องกันปราบปรามทุจริต
– (1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ
– (2) ประกาศเจตจำนงผุ้บริหาร
– (3) เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน
– (4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-17 หน่วยงานมีการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต
– (1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนงาน
– (2) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ
– (3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
– (4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
– (1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามทุจริต
– (1.2) หนังสือเสนอผุู้บริหารทราบและสั่งการ
– (1.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปราม
– (1.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
– (2.1) รายงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ6เดือน
– (2.2) หนังสือเสนอผุู้บริหารทราบและสั่งการ 

EB-19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
– (1)หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
– (2)สรุปประชุมการประชุม และหนังสือแจ้งผลการประชุมให้ รพ.สต.
– (3)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
– (4)หนังสือขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเว็บไซด์
– (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-20 หน่วบงานมีการรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
– (1) บันทึกข้อความลงนาม ประกาศ มาตรการ
– (2) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (จากวิเคราะห์EB-19)
– (3) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.
– (4) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
– (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ website 

EB-21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในนเรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– (1) หนังสือขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญประชุม
– (1.1) บันทึกขออนุมัติโครงการ
– (1.2) โครงการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– (3) บันทึกรายงานการอบรม และขอเผยแพร่ Website
– (4) รายงานผลการอบรมให้ความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– (5) ภาพประกอบ 

EB-22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
– (1.1) โครงการชมรมคุณธรรม
– (1.2) ขออนุมัติดำเนินการ และเชิญประชุม
– (1.3) หนังสือเชิญประชุม
– (2) สรุปการประชุมชมรม ครั้งที่ 1
– (3) รูปภาพประกอบภายใต้สัญลักษณ์ STRONG 

EB-23 หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เครรพสิทธิมนุษยชน
– (1.0) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรม
– (1.1) โครงการชมรมคุณธรรม
– (1.2) ขออนุมัติดำเนินการ และเชิญประชุม
– (1.3) หนังสือเชิญประชุม
– (1.4) สรุปการประชุมชมรม ครั้งที่ 1
– (2) ระเบียบชมรม Strong Nongsonghong
– (3) ทะเบียนรายชื่อ และแนวทางดำเนินงาน