ITA-2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

 

EB-1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซด์หน่วยงาน
-1.1บันทึกลงนามขอเผยแพร่คำสั่ง ประกาศแนวทางฯในเว็บไซต์
-1.2คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
-1.3ประกาศ สสอ พล เรื่องแนวทางการเผยแพร่
-1.4รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปีง่บประมาณ 65
-1.5แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB-2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
  EB-2(1)ข้อมูลพื้นฐานปัจจุบัน
1.1-ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
1.2-นโยบายผู้บริหาร
-1.3-โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน
-1.4-อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ-สสอ. พล
-1.5.1.ข้อมูลข่าวสาร2540
-1.5.2.ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
-1.5.3.พรบ.สาธารณสุข-2535
-1.5.4.พรบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน2556
-1.6-ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร-สสอ.พล
-1.7-พรบ.สาธารณสุข-2535
-1.8-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
-1.9-การแก้ปัญหาเหตุรำคาญ
-1.10.วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-MOPH-สสอ.พล
-1.11 ยุทธศาสตร์ประเทสไทย_4_0
-1.12-พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม-2562
-1.13-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-2552
-1.14-ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ-สป.2560

EB-2(2)นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
-ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
-แผนยุทธศาสตร์-พล
-นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน-สสอ.พล

  EB-2(3)บันทึกรายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
-ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์-1
-บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  EB-2(4)แผนใช้จ่ายงบประมาณ
-ขออนุมัติเผยแพร่งบเงิน
– แผนเงิน-IMAGE

  EB-2(5)คู่มือร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
-แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

  EB-2(6)ขั้นตอนร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

  EB-2(7)รายงานเรื่องร้องเรียน-
-ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน
-รายงานเรื่องร้องเรียน

  EB-2(8)ร้องเรียนประพฤติมิชอบ
-ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน
-รายงานเรื่องร้องเรียน

  EB-2(9)ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
-ขออนุมัติเผยแพร่งบเงิน
-ขออนุมัติเผยแพร่จัดซื้อจ้าง
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ตค64
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง-พย64
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ธค64
-ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง-60
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-แผนเงิน-IMAGE

  EB-2(10)คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ
-10.1-คู่มือ-รพ.สต.ติดดาว-2563-16.01.63_FN
-10.2-คู่มือการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง-รพ.สต.
-ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ

  EB-2(11)คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน
-11.1.มาตรฐานขั้นตอนบริการคู่มือสำหรับประชาชน-ตาม-พรบ.อำนวยความสะดวก-2558
-ขออนุมัติเผยแพร่อำนวยความสะดวกประชาชน

EB-3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
-3.1-หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่
-3.2-รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ-2564
-3.3-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

 

-MOIT1_1.1 หนังสือขอเผยแพร่คำสั่ง ประกาศแนวทาง
-MOIT1_1.2 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
-MOIT1_1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-MOIT1-1.4 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปี 2564