ITA-2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

EB-1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซด์หน่วยงาน
-1.1บันทึกลงนามขอเผยแพร่คำสั่ง ประกาศแนวทางฯในเว็บไซต์
-1.2คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
-1.3ประกาศ สสอ พล เรื่องแนวทางการเผยแพร่
-1.4รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปีง่บประมาณ 66
-1.5แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB-2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
  EB-2(1)ข้อมูลพื้นฐานปัจจุบัน
-1.1-ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
-1.2-นโยบายผู้บริหาร
-1.3-โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน
-1.4-อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ-สสอ. พล
-1.5.1.ข้อมูลข่าวสาร2540
-1.5.2.พรบ.สาธารณสุข-2535
-1.5.3.พรบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน2556
-1.6-ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
-1.7 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร สสอ.พล
-1.8-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
-1.9 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH สสอ.พล
-1.11 ยุทธศาสตร์ประเทสไทย_4_0
-1.12 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
-1.13 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552
-1.14 ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ สป.2560 
-อินโฟกราฟิก คก.จริยธรรม วินัย วิริยกิจจา
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
-ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสาธารณสุข 2

  EB-2(2)นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
-ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
-แผนยุทธศาสตร์ พล
-นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สสอ.พล 

   EB-2(3)บันทึกรายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 -ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
 -บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

   EB-2(5)คู่มือร้องเรียน
 -คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
 -คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ 

   EB-2(6)ขั้นตอนร้องเรียน
 -คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน
 -คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 

   EB-2(7)รายงานเรื่องร้องเรียน
 -ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน
 -รายงานเรื่องร้องเรียน 

   EB-2(8)ร้องเรียนประพฤติมิชอบ
 -ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน
 -รายงานเรื่องร้องเรียน 

   EB-2(9)ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง แบบฟอร์มเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
-ขออนุมัติเผยแพร่งบเงิน
-ขออนุมัติเผยแพร่จัดซื้อจ้าง
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ตค 65
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง พย 65
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ธค 65

   EB-2(10)คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ
-10.1 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 16.01.63_FN
-10.2 คู่มือการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
-ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ 

   EB-2(11)คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน
-11.มาตรฐานขั้นตอนบริการคู่มือสำหรับประชาชน
-ขออนุมัติเผยแพร่อำนวยความสะดวกประชาชน 

EB-3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
-EB-3(1) หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่
-EB-3(2) รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2565
-EB-3(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 

EB-4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-EB-4(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุมัติเผยแพร่
-EB-4(2)fixed cost 66
-EB-4(3) แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
-EB-4(4) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศ
-EB-4(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่websiteหน่วยงาน
-EB-4(6) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
-EB-4(7) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

-EB-4(10) หนังสือแจ้งเวียนผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินงาน
-EB-4(11) หนังสือขออนุญาตเผยแพร่
-EB-4(12) หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย
-EB-4(13)ประกาศบริสุทธิ์  (ไม่เกิน 100,000 บาท)
-EB-4(14)ประกาศบริสุทธิ์ (กรณีเกิน 100,000 บาท)
-EB-4(15)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกาพัสดุรายเดือน
-EB-5 รง.ผู้บริหารไตรมาส 1
-EB-5(1) สขร.1 ต.ค.65
-EB-5(1) สขร.1 พ.ย.65
-EB-5(3) สขร.1 ธ.ค.65
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปผลจัดซื้อไตรมาส 1
-EB-5 รง.ผู้บริหารไตรมาส 2
-EB-5(4) สขร.1ก.พ.66
-EB-5(4) สขร.1ม.ค.66
-EB-5(6) สขร.1 มี.ค.66  

EB-6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– (1) บันทึกข้อความลงนามรโยบายบริหารบุคคล
– (2) ประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

EB-7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
– (1) บันทึกลงนาม และขอเผยแพร่ Website
– (2) ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตการปรับปรุงตน
– (3) ประกาศ-สธ.-การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
– (4) สรุปการประชุมชี้แจง
– (5) หนังสือแจ้งเวียนมาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์ 

EB-8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
– (1) หนังสือขอนุมัติประกาศผลการปฎิบัติงานรอบที่ 2-2566
– (2) แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่
– (3) ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2-2566
– (4) หนังสือขออนุมัติประกาศผลการฏิบัติงาน 

EB-9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม
– (1) ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ
– (2) โครงการอบรมเรื่องเสริมสร้างจริยธรรมและวินัย
– (3) บันทึกข้อความรายงานผลการอบรมและขออนุมัติเผยแพร่
– (4) รายงานการอบรม
– (5) ภาพกิจกรรมอบรม 

EB-10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน
– คู่มือปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน จนท.และ ทุจริตประพฤติมิชอบ
– รายงานจัดการเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน ปีงบ 2566 ครึ่งแรก
– รูป Flow Chart และภาพ ลง Web site 

EB-11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
– (1) บันทึกรายงานผู้บริหาร 6 เดือน
– (2) แบบรายงานผลการดำเนินงาน
– (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Web site 

EB-12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
– (1) ขออนุมัติดำเนินโครงการและขอเผยแพร่ Web
– (2) Action Plan ออกกำลังกาย
– (3) โครงการอสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังาย
– (4) หนังสือเชิญประชุม เพื่อประชาคม
– (5) รายงานการประชุม ประชาคม
– (5.1)ภาพกิจกรรมโครงการอสม 

EB-13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
– (1) บันทึกนามมาตรการป้องกันรับสินบน
– (2.1) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือของขวัญ
– (2.2) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
– (2.3) มาตรการป้องกันรับสินบนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
– (2.4) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
– (2.5) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขกระทำผิดวินัย จนท.รัฐ
– (2.6) มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยหรือส่วนอื่น
– (2.7) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
– (3) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.
– (4) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตาม
– (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอมูลผ่านWeb Site 

EB-14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนสิทธิ์ข้าราชการ
– (1) หนังสือลงนามข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
– (2) ผังกระบวนการยืมพัสดุ
– (3) แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูป ใช้หน่วยงานรัฐเดียวกัน
– (4) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
– (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ
– (1) หนังสือลงนามข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
– (2) ใบยืมพัสดุประเเภทใช้คงรูป และสิ้นเปลือง
– (3) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
– (4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-16 หน่วยงานมีแผนงานป้องกันปราบปรามทุจริต
– (1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ
– (2) ประกาศเจตจำนงผุ้บริหาร
– (3) เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน
– (4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-17 หน่วยงานมีการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต
– (1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนงาน
– (2) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ
– (3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
– (4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website  

EB-18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
– (1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามทุจริต
– (1.2) หนังสือเสนอผุู้บริหารทราบและสั่งการ
– (1.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปราม
– (1.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
– (2.1) รายงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ6เดือน
– (2.2) หนังสือเสนอผุู้บริหารทราบและสั่งการ  

EB-19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
– (1)หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
– (2)สรุปประชุมการประชุม และหนังสือแจ้งผลการประชุมให้ รพ.สต.
– (3)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
– (4)หนังสือขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเว็บไซด์
– (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website 

EB-20 หน่วบงานมีการรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
– (1) บันทึกข้อความลงนาม ประกาศ มาตรการ
– (2) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (จากวิเคราะห์EB-19)
– (3) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.
– (4) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
– (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ website 

EB-21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในนเรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– (1) หนังสือขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญประชุม
– (1.1) บันทึกขออนุมัติโครงการ
– (1.2) โครงการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– (3) บันทึกรายงานการอบรม และขอเผยแพร่ Website
– (4) รายงานผลการอบรมให้ความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– (5) ภาพประกอบ 

EB-22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
– (1.1) โครงการชมรมคุณธรรม
– (1.2) ขออนุมัติดำเนินการ และเชิญประชุม
– (1.3) หนังสือเชิญประชุม
– (2) สรุปการประชุมชมรม ครั้งที่ 1
– (3) รูปภาพประกอบภายใต้สัญลักษณ์ STRONG  

EB-23 หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เครรพสิทธิมนุษยชน
– (1.0) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรม
– (1.1) โครงการชมรมคุณธรรม
– (1.2) ขออนุมัติดำเนินการ และเชิญประชุม
– (1.3) หนังสือเชิญประชุม
– (1.4) สรุปการประชุมชมรม ครั้งที่ 1
– (2) ระเบียบชมรม Strong Nongsonghong
– (3) ทะเบียนรายชื่อ และแนวทางดำเนินงาน