ITA-2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

EB-1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซด์หน่วยงาน
-1.1บันทึกลงนามขอเผยแพร่คำสั่ง ประกาศแนวทางฯในเว็บไซต์
-1.2คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
-1.3ประกาศ สสอ พล เรื่องแนวทางการเผยแพร่
-1.4รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปีง่บประมาณ 66
-1.5แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB-2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
  EB-2(1)ข้อมูลพื้นฐานปัจจุบัน
-1.1-ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
-1.2-นโยบายผู้บริหาร
-1.3-โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน
-1.4-อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ-สสอ. พล
-1.5.1.ข้อมูลข่าวสาร2540
-1.5.2.พรบ.สาธารณสุข-2535
-1.5.3.พรบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน2556
-1.6-ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
-1.7 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร สสอ.พล
-1.8-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
-1.9 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH สสอ.พล
-1.11 ยุทธศาสตร์ประเทสไทย_4_0
-1.12 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
-1.13 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552
-1.14 ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ สป.2560 
-อินโฟกราฟิก คก.จริยธรรม วินัย วิริยกิจจา
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
-ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสาธารณสุข 2

  EB-2(2)นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
-ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
-แผนยุทธศาสตร์ พล
-นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สสอ.พล 

   EB-2(3)บันทึกรายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 -ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
 -บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

   EB-2(5)คู่มือร้องเรียน
 -คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
 -คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน ขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ 

   EB-2(6)ขั้นตอนร้องเรียน
 -คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน
 -คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 

   EB-2(7)รายงานเรื่องร้องเรียน
 -ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน
 -รายงานเรื่องร้องเรียน 

   EB-2(8)ร้องเรียนประพฤติมิชอบ
 -ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน
 -รายงานเรื่องร้องเรียน 

   EB-2(9)ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง แบบฟอร์มเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
-ขออนุมัติเผยแพร่งบเงิน
-ขออนุมัติเผยแพร่จัดซื้อจ้าง
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ตค 65
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง พย 65
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ธค 65

   EB-2(10)คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ
-10.1 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 16.01.63_FN
-10.2 คู่มือการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
-ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ 

   EB-2(11)คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน
-11.มาตรฐานขั้นตอนบริการคู่มือสำหรับประชาชน
-ขออนุมัติเผยแพร่อำนวยความสะดวกประชาชน 

EB-3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
-EB-3(1) หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่
-EB-3(2) รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2565
-EB-3(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 

EB-4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-EB-4(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุมัติเผยแพร่
-EB-4(2)fixed cost 66
-EB-4(3) แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
-EB-4(4) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศ
-EB-4(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่websiteหน่วยงาน
-EB-4(6) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
-EB-4(10) หนังสือแจ้งเวียนผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินงาน
-EB-4(11) หนังสือขออนุญาตเผยแพร่
-EB-4(12) หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกาพัสดุรายเดือน
-EB-5 รง.ผู้บริหารไตรมาส 1
-EB-5(1) สขร.1 ต.ค.65
-EB-5(1) สขร.1 พ.ย.65
-EB-5(3) สขร.1 ธ.ค.65
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปผลจัดซื้อไตรมาส 1