krun หนองมะเขือ

เช้านี้ 27 ธค. 2562 รพ.สต.หนองมะเขือ ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งตามโครงการ 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม