Krun โสกนกเต็น

รพ.สต.โสกนกเต็นได้จัดงาน วิ่งเพื่อสุขภาพขึ้น
เพื่อให้ ข้าราชการ ประชาชน ทุกภาคส่วนได้ร่วมออกกำลังกาย
โดยมีท่าน นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล เป็นประธานเปิด
ในวันที่ 17 มากราคม 2563