เกณฑ์กลาง


  1.  ร้อยละของประชากรไทยUCอายุ35-74ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน>=75%
  2.  ร้อยละของประชากรไทยUCอาย35-74ปีได้รับการคัดกรองความดัน>=75%
  3.  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์UCได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ12สัปดาห์>=60%
  4.  ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี30-60ปีภายใน5ปี>=60%
  5.1  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน(Acute Diarrhea)<=20%
  5.2  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ(Respiratory Infection)<=20%


เกณฑ์เขต


  1.  อัตราผู้เป็นเบาหวานUCที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี >=30
  2.  อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงUCที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี >=40
  3.  การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ : อัตราการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายสำคัญ >=60
  4.  ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์(TSH)มากกว่า11.2มิลลิยูนิตต่อลิตรในซีรั่ม >=3
  5.1  ร้อยละของการคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย >=25
  5.2  ร้อยละของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย >=30