หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยค้อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฮ่องหอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
เทศบาลเมืองพล
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล