ITA 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB-1(1)บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สสอ.พล
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-1(2)คำสั่ง และประกาศ ในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สสอ.พล
-คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สสอ.พล

EB-1(3)กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
-ประกาศ สสอ.พล. เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-บันทึกข้อความกรอบแนวทาง

EB-1(4)รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
-รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-1(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
-ข้อมูลผู้บริหาร กลุ่มงาน
-นโยบายผู้บริหาร

EB-2(1)ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
-ข้อมูลผู้บริหาร กลุ่มงาน
-ข้อมูลผู้บริหาร พล
-ข้อมูลผู้บริหาร แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-นโยบายผู้บริหาร
-ข้อมูลผู้บริหาร แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-อำนาจหน้าที่
-อำนาจหน้าที่ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ข้อบังคับ สป.
-ข้อบังคับ สป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ข่าวประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
-ข้อมูลติดต่อสื่อสาร แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-ช่องทางรับฟังความคิดเห็น แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH
-วิสัยทัศน์ ค่านิยม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข
-แผนยุทธศาสตร์ชาติ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-พรบ.ทางจริยธรรม 62
-พรบ.จริยธรรม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ประมวลจริยธรรม 52
-ประมวลผลจริยธรรม 52 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
-ข้อบังคับ สป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
-อินโฟกราฟฟิก แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
-จรรยาบรรณ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(2)นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
-บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
-บันทึกนโยบาย แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(3)บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วย
-บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วย
-บันทึกนโยบาย แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
-แผนเงิน 64 IMAGE
-แผนเงิน 64 Image แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(5)หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน
-แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(6)คู่มือขั้นตอนการร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(7)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
-รายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
-รายงานรับเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(8)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ
-รายงานรับเรื่องร้องเรียนทุจริต แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(9)ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
-แผนเงินงบประมาณ 64
-แผนงบประมาณปี 64 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาส 1-64 (สขร.1)
-ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาส 1-64  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ต.ค 63
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ย 63
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ธ.ค 63
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ม.ค 64
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ก.พ 64
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง มี.ค 64
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง เม.ย 64
-แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ค 64

EB-2(10)คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
-คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 16.01.63_FN
-คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก รอง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-คู่มือการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.

EB-2(11)คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน
-มาตรฐานขั้นตอนบริการคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 2558
-คู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB-3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB-3(1) หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่
EB-3(2) รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2563
EB-3(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB-4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุ ปี 2564
EB-4(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุมัติเผยแพร่ฯ
EB-4(2) หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน Fixcost-2564
EB-4(3) แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
EB-4(4) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศ
EB-4(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่websiteหน่วยงาน
EB-4(7) หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564
EB-4(8) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
EB-4(9) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
EB-4(10) หนังสือแจ้งเวียนผู้ทำหน้าทีี่ในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง
EB-4(11) หนังสือขออนุญาติเผยแพร่
EB-4(12.1) หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตร 4
EB-4(12.2) หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส 4

EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2564
-บันทึกข้อความ
-แบบรายงานขออนุญาตเผยแพร่
EB-5(1) สขร.1 ต.ค.63
EB-5(1) สขร.1 พ.ย.63
EB-5(1) สขร.1 ม.ค. 64
EB-5(1) สขร.1 ก.พ. 64
EB-5(1) สขร.1 มี.ค. 64 
EB-5(1) สขร.1 เม.ย. 64
EB-5(1) สขร.1 พ.ค. 64
EB-5(1) สขร.1 มิ.ย. 64
EB-5(1) สขร.1 ก.ค. 64
EB-5(1) สขร.1 ส.ค. 64
EB-5(1) สขร.1 ก.ย. 64

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB-6
EB-6(1) บันทึกข้อความลงนามรโยบายบริหารบุคคล
EB-6(2) ประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB-7
EB-7(1) บันทึกลงนาม และขอเผยแพร่ Website
EB-7(2) ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตการปรับปรุงตน
EB-7(4) สรุปการประชุมชี้แจง
EB-7(5) หนังสือแจ้งเวียนมาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์
-ข้อ3 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษฯ

EB-8
-ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก 2-2563
-EB-8(1) หนังสือขอนุมัติประกาศผลการปฎิบัติงานรอบที่ 2-2563
-EB-8(2) แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่
-EB-8(3) ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2-2563

EB-9
EB-9(1.1) ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ
EB-9(1.2) โครงการอบรมเรื่องเสริมสร้างจริยธรรมและวินัย
EB-9(3) บันทึกข้อความรายงานผลการอบรมและขออนุมัติเผยแพร่
EB-9(4) รายงานการอบรม
EB-9(5) ภาพกิจกรรมอบรม

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

EB-10
-คู่มือปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน จนท.และ ทุจริตประพฤติมิชอบ
-รายงานจัดการเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน ปีงบ 2564
-รายงานจัดการเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน ปีงบ 2564 ครึ่งหลัง
-รูป Flow Chart และภาพ ลง Web site

EB-11
-EB-11 (1) บันทึกรายงานผู้บริหาร
-EB-11 (2) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
-EB-11 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Web site

EB-12
-EB-12(1) ขออนุมัติดำเนินโครงการและขอเผยแพร่ Web
-EB-12(2) Action Plan ออกกำลังกาย
-EB-12(3) โครงการอสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย
-EB-12(4) หนังสือเชิญประชุม เพื่อประชาคม
-EB-12(5) รายงานการประชุม ประชาคม
-EB-12(6) ภาพกิจกรรมโครงการ อสม.

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

EB-13
-EB-13(1) บันทึกนามมาตรการป้องกันรับสินบน
-EB-13(2.1) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือของขวัญ
-EB-13(2.2) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัดิการรักษาพยาบาล
-EB-13(2.3) มาตรการป้องกันรับสินบนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
-EB-13(2.4) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
-EB-13(2.5) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขกระทำผิดวินัย จนท.รัฐ
-EB-13(2.6) มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยหรือส่วนอื่น
-EB-13(2.7) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
-EB-13(3) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.
-EB-13(4) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตาม
-EB-13(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอมูลผ่านWeb Site

 

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

EB-14
-2_1 ใบยืมพัสดุประเเภทใช้คงรูป(1)
-EB-14(1) หนังสือลงนามข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
-EB-14(2) ผังกระบวนการยืมพัสดุ
-EB-14(3) แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูป ใช้หน่วยงานรัฐเดียวกัน
-EB-14(4) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
-EB-14(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website

EB-15
-EB-15(1) หนังสือลงนามข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
-EB-15(2) ใบยืมพัสดุประเเภทใช้คงรูป และสิ้นเปลือง
-EB-15(3) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
-EB-15(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website

 

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB-16
-EB-16(1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ
-EB-16(2) ประกาศเจตจำนงผุ้บริหาร
-EB-16(3) เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน
-EB-16(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website

EB-17
-EB-17(1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนงาน
-EB-17(2) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ
-EB-17(3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
-EB-17(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website

EB-18
-EB-18(1.1) รง.ผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามทุจริต
-EB-18(1.2) หนังสือเสนอผุู้บริหารทราบและสั่งการ
-EB-18(1.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
-EB-18(2.1) รายงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ6เดือน
-EB-18(2.2) หนังสือเสนอผุู้บริหารทราบและสั่งการ
-EB-18(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ website

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB-19
-EB-19(1)หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
-EB-19(2)สรุปประชุมการประชุม และหนังสือแจ้งผลการประชุมให้ รพ.สต.
-EB-19(3)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
-EB-19(4)หนังสือขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเว็บไซด์
-EB-19(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
EB-20
-EB-20(1) บันทึกข้อความลงนาม ประกาศ มาตรการ
-EB-20(2) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (จากวิเคราะห์EB-19)
-EB-20(3) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.
-EB-20(4) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
-EB-20(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ website

EB-21
-EB-20(1.1) บันทึกขออนุมัติโครงการ
-EB-20(1.2) โครงการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-EB-21(1) หนังสือขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญประชุม
-EB-21(3) บันทึกรายงานการอบรม และขอเผยแพร่ Website
-EB-21(4) รายงานผลการอบรมให้ความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-EB-21(5) ภาพประกอบ
-EB-21(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ website

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB-22
-EB-22(1.1) โครงการชมรมคุณธรรม
-EB-22(1.2) ขออนุมัติดำเนินการ และเชิญประชุม
-EB-22(1.3) หนังสือเชิญประชุม
-EB-22(2) สรุปการประชุมชมรม ครั้งที่ 1
-EB-22(3) รูปภาพประกอบภายใต้สัญลักษณ์ STRONG

EB-23
-EB-23(1.0) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรม
-EB-23(1.1) โครงการชมรมคุณธรรม
-EB-23(1.2) ขออนุมัติดำเนินการ และเชิญประชุม
-EB-23(1.3) หนังสือเชิญประชุม
-EB-23(1.4) สรุปการประชุมชมรม ครั้งที่ 1
-EB-23(2) ระเบียบชมรม Strong Nongsonghong
-EB-23(3) รายชื่อสมาชิก(ใบสมัคร)
-EB-23(3.1) ทะเบียนรายชื่อ และแนวทางดำเนินงาน

EB-24
-EB-24(1) บันทึกลงนามประกาศเจตนารมย์
-EB-24(2) ประกาศเจตนารมย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิอดทางเพศ
-EB-24(3) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.
-EB-24(4) ค่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ
-EB-24(5) แบบรายงานผลมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา