ITA 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB-1(1)บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สสอ.พล
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-1(2)คำสั่ง และประกาศ ในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สสอ.พล
-คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สสอ.พล

EB-1(3)กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
-ประกาศ สสอ.พล. เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-บันทึกข้อความกรอบแนวทาง

EB-1(4)รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
-รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-1(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
-ข้อมูลผู้บริหาร กลุ่มงาน
-นโยบายผู้บริหาร

EB-2(1)ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
-ข้อมูลผู้บริหาร กลุ่มงาน
-ข้อมูลผู้บริหาร พล
-ข้อมูลผู้บริหาร แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-นโยบายผู้บริหาร
-ข้อมูลผู้บริหาร แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-อำนาจหน้าที่
-อำนาจหน้าที่ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ข้อบังคับ สป.
-ข้อบังคับ สป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ข่าวประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
-ข้อมูลติดต่อสื่อสาร แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-ช่องทางรับฟังความคิดเห็น แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH
-วิสัยทัศน์ ค่านิยม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข
-แผนยุทธศาสตร์ชาติ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-พรบ.ทางจริยธรรม 62
-พรบ.จริยธรรม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ประมวลจริยธรรม 52
-ประมวลผลจริยธรรม 52 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
-ข้อบังคับ สป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
-อินโฟกราฟฟิก แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
-จรรยาบรรณ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(2)นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
-บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
-บันทึกนโยบาย แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(3)บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วย
-บันทึกรายงานนโยายและยุทธศาสตร์ของหน่วย
-บันทึกนโยบาย แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
-แผนเงิน 64 IMAGE
-แผนเงิน 64 Image แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(5)หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน
-แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(6)คู่มือขั้นตอนการร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
-คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(7)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
-รายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
-รายงานรับเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(8)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ
-รายงานรับเรื่องร้องเรียนทุจริต แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(9)ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
-แผนเงินงบประมาณ 64
-แผนงบประมาณปี 64 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ผลการดำเนิการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาส 1-64 (สขร.1)
-ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาส 1-64  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB-2(10)คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
-คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 16.01.63_FN
-คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก รอง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
-คู่มือการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.

EB-2(11)คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน
-มาตรฐานขั้นตอนบริการคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 2558
-คู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB-3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB-3(1) หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่
EB-3(2) รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2563
EB-3(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB-4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุ ปี 2564
EB-4(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุมัติเผยแพร่ฯ
EB-4(2) หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน Fixcost-2564
EB-4(3) แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
EB-4(4) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศ
EB-4(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่websiteหน่วยงาน
EB-4(7) หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564
EB-4(8) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
EB-4(9) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
EB-4(10) หนังสือแจ้งเวียนผู้ทำหน้าทีี่ในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง
EB-4(11) หนังสือขออนุญาติเผยแพร่
EB-4(12) หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย

EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2564
-บันทึกข้อความ
-แบบรายงานขออนุญาตเผยแพร่
EB-5(1) สขร.1 ต.ค.63
EB-5(1) สขร.1 พ.ย.63