ป้องกันยุงลาย

รพ.สต. โจดหนองแก ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดซ้ำอีก