anc กลุ่มเสี่ยง

ในวันที่ 17 มิ.ย. 2562 คณะผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม การคีย์กลุ่มเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบอกพิกัดที่ชัดเจนได้