วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 สคร. 7 ขอนแก่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ได้ส่งวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1  เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน รวมถึงความรู้ทางวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน

ดาวโหลดวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 สคร. 7 ขอนแก่น 

สสอ พล

วารสาร สคร 7 ขอนแก่น ฉบับ 1 ปี 2560